Organising Committee ( II Batchmeet )

Dr. Sharad K Gupta

Dr. Shankar Lal Kedia

Dr. Sapna Malhotra

Dr. Sadhana Gupta

Dr. Ramesh Gupta

Dr. Pratul Tyagi

Dr. Nemichand Poonia

Dr. Mahim Pratap Singh

Dr. Lalit Kumar Batra